Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma:

Targor-Aviation Sp. z o.o. Sp.k.

Ławy 97; 07-411 Rzekuń k/Ostrołęki

Siedziba:  Antoniewo 13; 07-311 Wąsewo

 

Zarejestrowana pod nr KRS 0000756491

w Sądzie Rejonowym m. Warszawy w Warszawie, XIV Wydz. Gosp. KRS

NIP: 7582368545

 

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

  1. poczty tradycyjnej: Ławy 97, 07-411 Rzekuń
  2. poczty elektronicznej: rodo@naszelotnisko.pl

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”). Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

2. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia przez Administratora usług na Pana/Pani rzecz (np. zawarcia umowy, kontaktu z Panem/Panią, przeprowadzenia procesu rekrutacji, itp.).

 

3. Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w następujących celach, w oparciu o podstawy prawne i w okresach wskazanych poniżej:

 

3.1. Cel przetwarzania: zawarcie i wykonanie umowy

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Pana/Pani wniosek, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną.

Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy.

 

3.2. Cel przetwarzania: dokonanie płatności i udzielenie informacji o płatności

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną.

Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy.

 

3.3. Cel przetwarzania: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy.

 

3.4. Cel przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

Czas przechowywania danych: do dnia upływu terminu przedawnienia.

 

3.5. Cel przetwarzania: przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

Czas przechowywania danych: do 31 stycznia następnego roku, po roku w którym zostały złożone dokumenty rekrutacyjne.

 

3.6.  Cel przetwarzania: monitoring wizyjny w siedzibie Administratora

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem.

Czas przechowywania danych: do 30 dni od dnia zarejestrowania wizerunku, lub do dnia zakończenia postępowania wyjaśniającego, w którym zostały wykorzystane zarejestrowane dane.

 

4. Przekazywanie danych i odbiorcy danych osobowych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności  firmom prawniczym, informatycznym, likwidatorom szkód, ubezpieczycielom, wykonawcom usług w ramach likwidacji szkód, audytorom, doradcom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Nazwy podmiotów, którym przekazujemy Pana/Pani dane osobowe znajduje się w siedzibie Administratora.

Dane osobowe mogą zostać jednorazowo przekazane poza EOG tylko w przypadku, gdy będzie to konieczne do realizacji zlecenia jednostkowego, umowy/umów oraz obsługi towarów celnych na podstawie art. 49 ust 1 lit. a) i lit. b) RODO.

 

5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

  1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. przenoszenia danych osobowych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  6. wycofania zgody w na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej

W przypadku zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z powyższych żądań, Administrator w terminie miesiąca od otrzymania żądania udzieli Panu/Pani informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszeniem.

W razie potrzeby okres ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub dużą liczbę zgłoszonych Administratorowi żądań.

samolot