Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

___________________________

(data, miejsce)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

W TERMINIE 14 DNI

BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY

Ja, _____________________________________________________ (dane konsumenta) oświadczam, iż odstępuję od Umowy zawartej na odległość, dnia ____________________ z Targor-Aviation Sp. z o.o. Sp.k., NIP 7582368545, REGON 551203328, KRS 0000068646, z siedzibą mieszczącą się przy ul. Ławy 97, 07-411 Rzekuń, której przedmiotem był/ była ________________________________________. Jednocześnie żądam zwrotu pieniędzy uzyskanych w wyniku tej Umowy ________________________________________ (wybrać w jakiej formie – co do zasady zwrot następuje w taki sam sposób jak wcześniej nastąpiła płatność).

Jestem świadomy/ świadoma, że w razie uszczerbku wartość rzeczy będącej przedmiotem umowy, a przekraczający zakres zwykłego zarządu, Sprzedawca może obciążyć mnie proporcjonalnymi do uszczerbku kosztami z tego tytułu (zgodnie z przepisami prawa).

 

podpis konsumenta

___________________________

samolot